Arbetsmiljö

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete – säkerställer medarbetarnas hälsa och skapar en fysiskt säker och hållbar arbetsplats

SAM innebär att arbeta förebyggande så att ohälsa, sjukdom och arbetsskador ej uppstår samt ha fokus på riskfaktorer som att främja en god hälsa och prestationsmiljö.

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1  ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. På arbetsplatser med minst 10 anställda ska rutiner dokumenteras för hur det fysiska och psykosociala arbetsmiljöarbetet bedrivs.

Den 16 mars 2016 trädde en ny AFS ”social och organisatorisk arbetsmiljö” i kraft som ställer större krav på dig som arbetsgivare och arbeta med att förebygga stress, kränkande särbehandling och främja god hälsa, trivsel och socialt klimat.

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete bygger på att skapa kunskap, engagemang och delaktighet hos alla arbetsplatser samt att regelbundet och systematiskt undersöka arbetsförhållandena, ha fokus på risk- och riskfaktorer, tydliggöra handlingsplaner och följa upp insatser.

Ett strukturerat arbetsmiljöarbete underlättar verksamheten samt skapar effektivitet och lönsamhet.

Vi hjälper er att:

  • Utforma hälso- och arbetsmiljöplan med rutiner, handlingsplan, föreskrifter och ”årsklocka” för ert systematiska arbetsmiljöarbete
  • Utbilda och inspirera medarbetare, chefer och skyddsombud i förebyggande och hälsofrämjande hälso- och arbetsmiljöutbildningar, tex bättre arbetsmiljö, stresshantering, chefens arbetsmiljöansvar, frisk arbetsplats, härdplaster, rehabilitering etc genom seminarium och workshops
  • Utföra risk- och friskbedömningar samt tekniska och psykosociala kartläggningar/medarbetarenkäter
  • Medverka vid skyddsronder och skyddskommittéer
  • Mätningar av buller, ljus, ventilation och andra tekniska mätningar samt förslag
  • HLR-utbildnngar (hjär-lung-räddning) och krisplaner
  • Rapportering och statistik av sjuknärvaro genom ”sjuk- och friskanmälan”
  • Ergonomiutbildningar och ronder för kontor, produktion och nybyggnation
  • Utförande av intyg