Hälsoundersökning

Fångar upp tidiga signaler på ohälsa samt främjar hälsosamma beteenden

Genom regelbundna hälsoundersökning ökar möjligheten att upptäcka ohälsa och sjukdom i tidigt skede och att sätta in åtgärder i rätt tid.

Detta ökar tryggheten för såväl er organisation som den enskilde medarbetaren. Undersökningen visar det medicinska tillståndet, riskfaktorer och och förbättringsområden. Resultatet möjliggör åtgärder för att förebygga ohälsa och sjukdom samt främja hälsosamma beteenden och kan användas som utgångspunkt för styrning och prioritering av hälso- och arbetsmiljöarbetet i er organisation.

Som komplement till vår Hälsoundersökning erbjuder vi även lagstagade undersökningar samt andra screnningsverktyg med fokus på stress ( PASSProfil ( privat. arbete , självkänsla, stress) eller utökat hälso och arbsetmiljödilalog Hälsoprofilbedömning )

Hälsoundersökningens 4 steg

1.

Provtagning hos sjuksköterska

 

Hälsoundersökningen börjar med att du träffar en sjuksköterska som kontrollerar:

 • Vikt/Längd
 • Syn/Hörsel
 • Blodprov
 • EKG
 • Lungfunktion
 • Blodstatus, blodfetter, blodsocker
 • Njur- och leverfunktion
 • Sänka
 • Ämnesomsättning
 • Markör för prostatacancer
 • Kondition

Du får därefter en bokad tid för läkarundersökning.

2.

Läkarundersökning

Under läkarundersökningen börjar man med att gå igenom en hälsodeklaration med frågor avseende:

 • Arbetsförhållanden
 • Stress
 • Allmänt hälsotillstånd
 • Ärftlighet av sjukdomar
 • Motionsvanor
 • Tobaks- och alkoholbruk
 • Kroppslig undersökning

Därefter går man igenom samtliga undersökningsresultat, samt genomför en kroppslig undersökning.

3.

Åtgärd

Slutligen sammanfattas hälsoundersökningen och medarbetaren får råd om hur denne kan förebygga ohälsa, till exempel genom förändringar i sin livsstil. Vid behov rekommenderas medarbetaren att delta i ett åtgärdsprogram eller i en individuellt utformad insats.

Vlg har väl utarbetade rutiner för att direkt internremittera till olika åtgärdsprogram, personlig hälsocoach eller samtalsstöd. Du som arbetsgivare godkänner dock alltid föreslagna åtgärdsprogram innan någon insats aktivitet sker.

4.

Sammanställning/Återrapport

Vlg har väl utarbetade rutiner för att direkt internremittera till olika åtgärdsprogram, personlig hälsocoach eller samtalsstöd. Du som arbetsgivare godkänner dock alltid föreslagna åtgärdsprogram innan någon insats aktivitet sker.

För arbetsgrupper med över 20 medarbetare gör vi en sammanställning och återrapport till ledningsgrupp på hälsoläget i arbetsgruppen , upplevd arbetssituation, vilka diagnoser som har identifierats samt rekommenderade insatser och åtgärdsförslag. Detta ger sammantaget ett bra underlag om hälsoläget i organisationen och inbjuder till diskussion till hur man förebygger ohälsa och främjar hälsa för ökad effektivitet och lönsamhet.

Lagstadgade hälsoundersökningar

fhv_tjanster_lagstadgad

Undersökningar och tjänstbarhetsintyg
Kontroll skall genomföras för arbeten med exponering för:

 • Härdplatser
 • Bly och kadmium
 • Asbest, kvarts, och vissa syntetiska oorganiska fibrer
 • Joniserande strålning
 • Arbeten med exponering för vibrationer
 • Nattarbete

Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning:

 • Höjdarbeten i master och stolpar
 • Rök- och kemdykning
 • Dykeriarbeten

Andra lagstadgade undersökningar:

 • Järnvägsarbete
 • Livsmedelsarbete
 • Sjöfolk
 • Körkortsintyg yrkestrafik
 • Körkortsintyg 45+
 • Körkortsintyg, drogtest