Hälsoundersökning

 

Hälsoundersökning är ett bra sätt att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och förebygga sjukdom, samt främja en god arbetsmiljö och hälsosamma beteenden.
De olika momenten, prover samt vårt kompletterande frågeformulär är väl övervägda för att på bästa sätt få en korrekt medicinsk bedömning, fånga upp riskfaktorer samt uppmuntra till förbättringsområden.
Genom att vi erbjuder en sammanställning av resultatet till större arbetsgrupper får ni som arbetsgivare en bild av hälsoläget i organisationen och kan därmed sätta nyckeltal och styra och prioritera hälso- och arbetsmiljöarbetet för att skap en hållbar och hälsosam arbetsplats där medarbetare trivs och mår bra.

Hälsoundersökningens 4 steg

 1. Provtagning hos sjuksköterska
  Hälsoundersökningen börjar med att medarbetaren träffar en sjuksköterska som kontrollerar vikt, längd, syn, blodprov, hörsel, EKG och lungfunktion. Därefter genomförs provtagning avseende blodstatus, blodfetter, blodsocker, njur- och leverfunktion, sänka, ämnesomsättning samt markör för prostatacancer. Medarbetaren får därefter en tid för läkarundersökning samt frågeformulär om hälsovanor och upplevelser av hälsoläge och arbetssituation att fylla i.
 2. Läkarundersökning
  Under läkarundersökningen börjar man med att gå igenom en formuläret med frågor avseende arbetsförhållanden, stress, psykosocial arbetsmiljö, allmänt hälsotillstånd, förekomst av vissa ärftliga sjukdomar, motionsvanor, samt tobaks- och alkoholbruk. Därefter går man igenom samtliga undersökningsresultat samt genomför en kroppslig undersökning.Efter bedömning hålls ett rehabmöte tillsammans med medarbetare och arbetsgivare där den medicinska bedömningen ligger till grund för en rehabplan och gemensam målsättning.

Åtgärd
Slutligen sammanfattas hälsoundersökningen och medarbetaren får råd om hur denne kan förebygga ohälsa, till exempel genom förändringar i sin livsstil. Vid behov rekommenderas medarbetaren att delta i ett åtgärdsprogram eller i en individuellt utformad insats.

Vlg har väl utarbetade rutiner för att direkt internremittera till olika åtgärdsprogram, personlig hälsocoach eller samtalsstöd. Du som arbetsgivare godkänner dock alltid föreslagna åtgärdsprogram innan någon insats aktivitet sker.

Sammanställning/Återrapport
För arbetsgrupper med över 20 medarbetare gör vi en sammanställning och återrapport till ledningsgrupp på hälsoläget i arbetsgruppen , upplevd arbetssituation, vilka diagnoser som har identifierats samt rekommenderade insatser och åtgärdsförslag. Detta ger sammantaget ett bra underlag om hälsoläget i organisationen och inbjuder till diskussion till hur man förebygger ohälsa och främjar hälsa för ökad effektivitet och lönsamhet.

Vill ni komplettera era hälsoundersökningar med konditionstest för att få ett mått den fysiska kapaciteten är det möjligt.

Lagstadgade hälsoundersökningar
Arbetsgivaren ansvarar enligt arbetsmiljölagen för att medicinska kontroller genomförs hos medarbetare som utför arbete i vissa riskmiljöer och under förhållanden med ökad risk.

Undersökningar och tjänstbarhetsintyg

Kontroll skall genomföras för arbeten med exponering för:

 • Härdplatser
 • Bly och kadmium
 • Asbest, kvarts, och vissa syntetiska oorganiska fibrer
 • Joniserande strålning
 • Arbeten med exponering för vibrationer
 • Nattarbete

Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning:

 • Höjdarbeten i master och stolpar
 • Rök- och kemdykning
 • Dykeriarbeten

Andra lagstadgade undersökningar:

 • Järnvägsarbete
 • Livsmedelsarbete
 • Sjöfolk
 • Körkortsintyg yrkestrafik
 • Körkortsintyg 45+
 • Körkortsintyg, drogtest