Organisation och Ledarskap

Ledarskap och organisationsutveckling  – grunden till framgångsrika företag

Några viktiga hörnstenar är:

 • Tydliga mål, visioner och värderingar, roller
 • Utvecklande och hälsofrämjande ledarskap
 • Ansvarstagande och engagerade medarbetare
 • Trygghet och utveckling
 • Motivation och arbetsglädje
 • Hälsa och balans

Syftet att se över och utveckla sin organisation kan vara många. Förändringar, nya utmaningar, stress, konflikter, lågt förtroende kan vara en ingång. En önskan att än bättre ta till vara allas potential bättre, få effektivare team, stärka arbetsglädjen kan vara en annan. Oavsett behov finns Vlg hälsostrateg och organisationskonsulter till hjälp för att stärka ledarskap, medarbetarskap och utveckla organisationen.

Några exempel på insatser:

 • Ledarutveckling
  • vi skräddarsyr ledarutvecklingsprogram för olika behov. Från utbildning till nya chefer till chefer till utveckling för erfarna chefer som vill förstärka sitt personliga ledarskap
 • Individuell chefshandledning / coachning
  • Vi arbetar utifrån aktuella behov och situationer i vardagen.
 • Teamutveckling för effektiva team
  • Vi arbetar med utveckling av teamet och varje medarbetare potential
 • Konflikthantering
  • Hantera spänningar och konflikter i till exempel en arbetsgrupp- Insatser som skapar förutsättningar för teamet eller individer att lösa upp de knutar som finns på arbetsplatsen.
 • Att leda i förändring
  • Vi erbjuder kunskapsfördjupning och praktiska metoder och verktyg för chefer som ska driva förändringsarbete.
 • Friska arbetsplatser
  • Workshop med fokus på friskfaktorer i organisationen samt och lyfta fram medarbetarnas engagemang och delaktighet

 

För att nå önskat läge och veta vilka insatser som behöver göras behöver vi ta ett större helhetsgrepp och arbetar i flera steg. Som röd tråd genom vårt arbete gäller:

Analys
Varje insats inleds med en analys av nuläget, möjligheter och hinder,
framtidsscenarier. Kan ske både via diskussion, enkät eller intervjuer. Utefter det sker förslag på åtgärder.

Aktiv åtgärd

Åtgärderna skräddarsys i samarbete med er på företaget. Genom analysen kan man definiera på vilken nivå åtgärden skall
genomföras – individnivå, grupp och/eller organisationsnivå. På vilket sätt och i vilken omfattning.

Utvärdering
Genom utvärderingen följer vi upp om det önskade läget och resultatet är uppnått. Mätningen väljs utifrån företagets prioriterade utvecklingsområden.