Rehabilitering

Tidig rehabilitering

Aktiv och tidig rehabilitering med 3 parts samtal där medarbetare, arbetsgivare och specialist är involverad är en viktig framgångsfaktor för att stärka medarbetares hälsa, arbetsförmåga och återgång i arbetet. Rehabiliteringsansvaret ligger alltid hos arbetsgivaren men Vlg är ett stöd i processen för både individen och arbetsgivaren. För att komma till goda resultat arbetar vi enligt ”rehab.kedjan” gällande sjukförsäkringen, arbetsförmågebedömning, möten, insatser och uppföljningar. I vårt tema finns olika kompetenser som ergonom, sjukgymnast, legitimerad psykoterapeut, alkoholterapeut och hälsopedagog som kan kopplas in vid behov.

Orsaker till rehabilitering kan vara: 

  • Hög korttidsfrånvaro
  • Arbetsskada
  • Problem med rörelseapparaten
  • Stress. psykosocial ohälsa
  • Konflikter
  • Alkohol

 

Rehabiliteringskedjan

Uppstart
Om ni har en medarbetare som visar symtom på ohälsa, sviktande arbetsförmåga eller riskerar sjukskrivning kontaktar du Vlg och får en tid hos våra Företagsläkare.

Utreda/bedöma
Våra företagsläkare gör en medicinsk bedömning samt samråder vid behov med andra kompetenser och fastställer behov av utrednings- och rehabiliteringsinsatser som bidrar till ökad hälsa och arbetsförmåga. Efter bedömning hålls ett rehabiliteringsmöte tillsammans med medarbetare och arbetsgivare där den medicinska bedömningen ligger till grund för en rehabiliteringsplan och gemensam målsättning.

Insats/ Åtgärd
Överenskomna åtgärder genomförs enligt rehabiliteringsplan. Rehabiliteringsprocessen avslutas när målet är uppnått eller när alla rehabiliteringsmöjligheter är genomförda.

Psykoterapeutiska samtal

Ibland kan livet kännas tungt och det kan vara svårt att hantera vissa händelser. Att ha någon att tala med kan göra stor skillnad.

På Vlg har vi legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet som stöd för dig och din organisation i kris- och konfliktsituationer samt vid stress, ohälsa, sömnbesvär eller personliga kriser. De individuella samtalen har fokus på att exempelvis förändra beteende, reflektera över relationer och livsproblem, sorg samt få strategier att hantera livet. Nya perspektiv kan leda till hopp och positiv förändring.

Psykoterapeutiska samtal är en investering i strävan att öka hälsa och livsglädje och arbetsprestation.